Termeni și Condiții

Acasa » Termeni și Condiții

Termeni generali și definiții

S.C. PRIORITY ART EDUCATION S.R.L este persoana juridică de naționalitate română, cu sediul social în Bucuresti, str. Petre Ispirescu, nr. 19, bl M213, sc A, et 7, ap 30, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. J40/14826/2021, C.I.F 44809640, Tel: 0722783135, E-mail: [email protected].

S.C. PRIORITY ART EDUCATION S.R.L, este numit în continuare Furnizor.

 Clientul poate fi orice persoană fizică sau juridică care are acces liber la site și care poate completa rubrica special destinată pentru a lăsa un mesaj furnizorului de servicii.

Site-ul  priority-clinic.ro nu este un site pentru revânzători.

Conținut toate informațiile de pe site care pot fi vizualizate prin intermediul unui echipament electronic; conținutul tuturor e-mail-urilor trimise de Client, către Furnizor și orice alt mijloc de comunicare disponibil.

Comanda  este un document electronic definit ca modalitate de comunicare între Furnizor și Client utilizat pentru a exprima intenția de achiziționare de servicii de pe site.

Contractul  este contractul încheiat între Furnizor și Client.

Utilizarea site-ului de către vizitator presupune implicit acceptarea tacită și fără rezerve a acestor termeni și condiții, cu toate consecințele care reies din acestea.

S.C. PRIORITY ART EDUCATION S.R.L își rezervă dreptul de a aduce modificări și actualizări ale  acestor termeni și condiții  fără o notificare prealabilă și fără precizarea motivelor.

Termenii și condițiile de mai jos au valoare contractuala între S.C. PRIORITY ART EDUCATION S.R.L numit în continuare Furnizor și Client/ Vizitator.

Se recomanda Clientului/Vizitatorului citirea cu atenție a termenilor și condițiilor.

2. Securitatea datelor personale

Pentru a  putea face posibila comunicarea între S.C. PRIORITY ART EDUCATION S.R.L și Client/ Vizitator, de pe site-ul priority-clinic.ro, trebuie sa fiți de acord ca S.C. PRIORITY ART EDUCATION S.R.L să colecteze și să prelucreze datele înscrise în formularul de comandă, conform Regulamentului (UE) 2016/679.

Datele personale furnizate către Furnizor vor fi folosite numai în scopul declarat al acestui site. Acestea vor fi utilizate pentru a comunica cu vizitatorul, pentru a răspunde prompt întrebărilor acestuia, pentru a realiza statistici proprii, pentru informarea prin e-mail sau alte mijloace de comunicare despre acțiunile ulterioare, eventualele promoții, buletinele informative periodice, newsletter, etc.

Sunteți obligat(ă) să furnizați datele, acestea fiind necesare pentru a lua legătura cu furnizorul. Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea de a lua legătura cu dumneavoastră și de a vă furniza  informațiile solicitate.

Informațiile primite de la client sau vizitator, nu vor fi puse la dispoziția niciunei persoane fizice, juridice, instituții, etc., decât în cazul în care sunt solicitate justificat de către autoritățile în drept.

Respectăm și garantăm confidențialitatea datelor oferite de bunăvoie de către client sau vizitator.

S.C. PRIORITY ART EDUCATION S.R.L garantează faptul că va respecta drepturile conferite de Regulamentului (UE) 2016/679 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Orice utilizator care a furnizat explicit pe site-ul companiei noastre adresa sa de email poate solicita ștergerea datelor personale din baza noastră de date printr-o cerere în scris trimisă companiei noastre.

Datele dumneavoastră cu caracter personal, sunt prelucrate în conformitate cu reglementările Regulamentului (U.E.) 2016/679. Vă rugăm sa rețineți faptul că ne puteți cere în orice moment să vă ștergem contul de pe site-ul nostru, trimitandu-ne un  e-mail la adresa: [email protected]

3. Drepturi de autor

 Întregul conținut al site-ului – imagini , fotografii, texte, grafice , simboluri, elemente de grafica web, scripturi, programe și alte date – este proprietatea Furnizorului și este apărat de legea pentru protecția drepturilor de autor și de legile privind proprietatea intelectuala și industriala. Folosirea, preluarea, copierea sau modificarea fără acordul Furnizorului a oricăror elemente enumerate mai sus, chiar dacă aceste elemente poartă marcaje de protecție, atrage după sine consecințele prevăzute de legislația în vigoare. Pentru a ne sesiza orice încălcare privind legea pentru protecția drepturilor de autor, ne puteți contacta la adresa de e-mail: [email protected]

Accesul liber la site și la conținutul site-ului și utilizarea lor sunt permise doar pentru uz personal, fără scop direct ori indirect comercial. Copierea, stocarea, modificarea ori transferarea cu orice titlu, în parte ori întreg al site-ului și/sau al conținutului nu sunt permise fără acordul explicit, scris, al Furnizorului și sunt sancționate potrivit legislației în vigoare.

4. Forță majoră

Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, conform prevederilor Codul civil (art.1351 N.C.C.). Forţa majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil iar cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevazut și nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să raspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs.

Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţa celeilalte părţi, în scris, în maximum 5 (cinci) zile de la apariţie, iar dovada forţei majore se va comunica în termen de 15 (cincisprezece) zile de la apariţie. Data de referinţă este data ştampilei poştei de expediere. Dovada va fi certificată de Camera de Comerţ şi Industrie sau de un alt organism abilitat de legea română. Partea care a invocat forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţa celeilalte părţi încetarea acestei cauze în maximum 15 (cincisprezece) zile de la încetare.

5. Litigii

Orice conflict apărut între Client și Furnizor va fi rezolvat pe cale amiabilă prin înțelegere între cele două părți. În cazul în care acest lucru nu este posibil, competența revine instanțelor de judecată române, instanța judecătorească pe a cărei raza teritorială se află sediul S.C. PRIORITY ART EDUCATION S.R.L.

6. Dispoziții finale

Furnizorul își rezervă dreptul de a putea efectua orice modificări ale acestor prevederi, precum și orice modificări asupra Site-ului, structurii acestuia sau orice alte modificări ce ar putea afecta Site-ul, fără a fi necesara vreo modificare prealabilă a vizitatorului sau a clientului.

Furnizorul nu va putea fi făcut responsabil pentru eventualele erori apărute pe Site din orice cauză, inclusiv din cauza unor modificări sau setări care nu sunt făcute de administratorul Site-ului.